Browsing articles in "Учебни ресурси"

Заповеди за учениците в самостоятелна и индивидуална форма на обучение

ное 13, 2017   //   by ivan-vazov   //   Последни Новини, Учебни ресурси  //  No Comments

Приравнителни януари 2018

Заповеди за самостоятелна форма на обучение – януарска сесия 2018 г. – Самостоятелна януари 2018

График на изпитите през януарската сесия – График самостоятелна януари 2018

SFO i IFO0001

Училищен ученически съвет

мар 9, 2017   //   by ivan-vazov   //   Учебни ресурси  //  No Comments

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ  „ ИВАН ВАЗОВ”  ГРАД  ПОМОРИЕ

 

                Училищен ученически съвет

 Oбщи условия

Чл. 1 Училищният ученически съвет /УУС/ е форма на самостоятелна организация и самоуправление на учениците.

Чл. 2 УУС работи в съответствие със Закона за предучилищното и училищно образование, училищния правилник, училищните планове и плана за дейността на УУС.

Чл. 3 УУС е под ръководството на учител консултант.

Чл. 4 Решенията на УУС имат препоръчителен характер и учениците сами преценяват дали да се включат в предложените инициативи.

Чл. 5 Всеки ученик има право да внесе предложения за определени инициативи или мероприятия в УУС, независимо дали е негов член, както и да поиска подкрепа за реализирането на предложените идеи.

Чл. 6 Пред  УУС с инициативи и предложения могат да излизат училищното ръководство, учителят консултант. Същите нямат право на глас при вземането на решения.

Чл. 7 Когато ученик, група ученици, клуб или паралелка са поели ангажимент за осъществяването на дадена инициатива, те поемат моралната отговорност за нейното реализиране.

Чл. 8 Основни цели на УУС:

ал. 1 Активно участие на учениците в демократизацията и усъвършенстването на ОВП в училище и издигане авторитета му посредством обединяване на усилията на ученици и учители, училищно ръководство, държавни и общински органи и законоустановените неправителствени органи и организации.

ал. 2 Превръщане на УУС в център за инициативи в социалния живот на общоучилищния колектив.

ал. 3 УУС дава възможност на всеки ученик да поеме конкретни отговорности и да участва в процеса на управление и самоуправление.

ал. 4 Участва в създаването и реализирането на образователни програми по проблемите на учениците в следните съдържателни аспекти: противодействие на училищния тормоз, здравно образование, мирно решаване на конфликти и умения за водене на спор, превенция на зависимостите / наркомании, алкохол, тютюнопушене/, противодействие на агресивността и превенция на трафика на хора.

ал. 5 Популяризира постиженията на учениците от училището в различни области и дейности.

ал. 6 Поощрява с материални и морални награди високи постижения на учениците в учебни и извънучебни дейности.

ал. 7 Създаване на условия за формиране на „банка” за идеи, инициативи и средства, които да помагат за реализирането на учебните и извънучебните дейности.

ІІ. Управление

Чл. 1 УУС се ръководи от Председател, който заема поста в продължение на една година.

ал. 1 Всеки ученик от V до ХІІ клас може да подаде своята кандидатура за Председател.

ал. 2 За Председател не може да бъде избран ученик с направени многобройни извинени и над пет неизвинени отсъствия, с успех по-нисък от  5.00: и с поведенчески проблеми.

ал. 3 Председателят се избира в началото на учебната година с явно гласуване на УУС.

ал. 4 В случай на отстраняване на Председателя от длъжност /оставка или неспособност да изпълнява служебните си задължения/, поста му заема Заместник председателят.

ал. 5 Председателят на УУС има право да присъства на педагогически съвет само при покана от председателя на съвета и задължително в случаите , когато се разглежда преместването на ученик в друго учебно заведение.

Чл.2 УУС избира един зам. председател ,който заема поста в продължение на една учебна година.

ал.1 Всеки ученик може да подаде своята кандидатура за зам. председател ,ако е ученик от 5 до 12клас. Същият е длъжен да представи проектопрограма за работа на УУС за една година.

ал.2. Изборът на зам.председател се извършва в началото на всяка учебна година чрез явно гласуване.

Чл.2. УУС избира един секретар, който заемат поста си в продължение на една година.

ал.1. Всеки ученик може да подаде своята кандидатура за секретар, ако е ученик от 5-12 клас.

ал.2. Избора на секретар се извършва в началото на всяка учебна година,чрез явно гласуване.

ал.3. За избирането на зам. председател и  секретар важат същите условия както Чл.1.,Ал.2.

Чл.3. УУС е съставен от председателите на паралелките в училище .

ал.1.Председателите на паралелките се избират в началото на всяка учебна година,най-късно до 15.10. 2016 г.

ал.2.Председателите на паралелки се избират по предложение на класа и могат да бъдат сменяни в зависимост от  ангажираността им в училищната работа,несправяне със задълженията или по лично желание.

III.  Документация

Чл.1. УУС работи по приет от него и съгласуван с Директора   на училището годишен план .

ал.1.Годишният план на УУС  е съобразен  с План за дейността на училището.

ал.2.Годишният план на   УУС  се приема всяка година до 30.10. на заседание  на ученическия  съвет.

ал.3.Работни планове,програми и комисии се изготвят и сформират за всяка отделна  инициатива.

ал.4.Разпределението на дейностите и инициативите се извършва по класове, групи от отговорници, участващи  в  УУС или отделни ученици,веднага след приемането на годишния план на УУС или при възникнали нови дейности.

ал.5.Всеки месец на заседание на УС ангажираните с изпълнението на определени дейности ученици отчитат извършената работа.

ал.6. В края на I и II учебен срок отговорните за изпълнението на задачите отчитат дейността си пред УУС, а Председателят обобщава, отчита и прави оценка на цялостната дейност в края на учебната година пред УУС.

ал.7.УУС се свиква веднъж в месеца, а при необходимост от спешни решения или изпълнение на нови задачи и повече от веднъж месечно.

ал.8.В работата на УУС като гост може да участва и Директора на училището.

IV. Заключителни

Чл.1.Членовете на УУС имат право да:

ал.1. Запознаят всички ученици в училището с настоящия правилник и годишния план на УУС.

ал.2.Предлагат дейности и инициативи, свързани с подобряването и обогатяването на материалната база.

ал.3.Бъдат представители на класовете си и да вземат решения от тяхно име при осъществяване на контакти  с училищното ръководство, институциите извън училището и др.

ал.4.Предлагат на преподавателите  и Училищното ръководство нови инициативи и дейности за по-пълноценно сътрудничество и разнообразяване на учебно-образователния процес.

Чл.2.  Членовете на УУС нямат право да:

ал.1. Налагат политически ,етнически и религиозни идеи.

ал. 2. Уронват престижа на училището, ръководството, преподавателите и свои съученици с действия или думи.

ал. 3. Да отсъстват от учебни занятия във връзка с изпълнението на дейности на УУС, а в случаите, когато това се налага да става с изричното съгласие на Директора на училището.

ал. 4. Набират и изразходват финансови и материални средства без знанието на Училищното ръководство, Педагогическия съветник, УУС и класните ръководители.

Чл. 3. Във всички случаи, когато 50%+1 от присъстващите на УУС сметнат за необходимо, могат да внесат поправки към настоящия Правилник или нито един клас не може да бъде лишен от представител и право на глас в УУС, равно с правата на другите класове.

 

Цели на УУС:

Да  мотивира учениците за участие  в организацията  на училищния  живот.

Да  предостави възможност на всеки  ученик за изява.

Да осигурява полезна информация по „горещи” въпроси.

Да създава поле за контакти и нови приятелства.

Да формира млади лидери.

 

 

Състав   на   училищния ученически съвет  :

Председател: Дарина Любомирова  Шивачева    10 „а” клас

Зам. Председател: Венелин Тодоров Ташев   8 „ а” клас

Секретар: Димитър Тодоров Тонозлиев   6 „в” клас

Членове:

1. Георги Емилов Демирев          5 „ а” клас

2. Кристиан Димитров Белчев    5 „ б” клас

3. Боян Цветанов Янакиев          5 „ в” клас

4. Димитър Емилиянов Продромов   6 „ а” клас

5.  Стоян Желев Куцаров                    6 „ б” клас

6. Димитър Бориславов Димитров     6 „ г” клас

7. Симона Андонова Зелямова            7 „а” клас

8. Георги Георгиев Андонов             7 „ б”

9. Мирела Красимирова Петкова      7 „в”

10. Павел Живков Милев                   9 „ а”

11. Тодор Иванов Петров                 11  „а”

12. Милена Атанасова Богданова     12 „а”

План  за  дейността  на УУС за учебната 2016 /2017г.

Месец октомври

Първо заседание на новия училищен ученически съвет и  избор на ново ръководство.

Участие в Деня на отворените врати на община Поморие. 12.10.2016 г.

Месец   ноември

Приемане план за дейността на УУС през учебната  2016/2017г.

1 ноември –Ден на народните будители

Участие  в общоградското честване на деня на народните будители.

Конкурс за кът в класната стая

”Народните  будители”

21 ноември – Ден на християнското семейство- /информационно табло/

Месец  декември

Ден за борба срещу СПИН- 01.12.2016 г.

Раздаване на символични червени лентички

Конкурс за плакат и презентация на тема АНТИ – СПИН.

Организиране на Коледно  тържество.

Организиране на Коледен благотворителен базар  „ Коледна звезда”.

Конкурс за най-оригинална сурвачка.

Оформяне на кът ”Бъднивечерска трапеза”

Коледуване.

Месец  февруари

Организиране  на седмици на превенциите:

“Живот без цигарен дим”

“Не на алкохола!”

Преклонение с венци и цветя пред паметника на Васил Левски – 19.02.2017 г.

14 февруари-Денят на Свети Валентин

Раздаване на сърчица, най-оригинално пожелание за празника.

22  февруари – „ Ден на розовата фланелка”  . Чрез различни инициативи отбелязване световния ден за борба с тормоза в училище.

Месец март

”С  мартеници,бели и червени, всеки закичи и щастлив  се усмихни”.

Конкурс изложба за най-оригинална мартеница.

Базар за продажба на мартеници с благотворителна цел.

3 март-Националният празник на България.

Организиране на фото- конкурс „ Да погледнем на България с очите на Вазов”.

Подреждане на изложба със снимки от конкурса.

Конкурс за презентации”Моята родина славна”.

Месец април

Ден на планетата Земята.

Конкурс за рисунка.

Конкурс за фотоколаж.

Еко –изложба.

Седмица на детската книга.

Месец май

9 май- Ден на ученическото самоуправление.

Презентация: „9 май-Денят на Европа”.

Патронен празник на училището – 11 май и изпращане на абитуриентите.

Конкурс с рисунки на тема „ Светът на Вазов”.  Фотоконкурс  „ Да погледнем на България с очите на Вазов”.

Конкурс  за есе, стихотворение  „ Вазов и ние”.

Конкурс за плакат и кът на класа „Патронът на моето училище”.

24 май – Ден на славянската писменост и култура.

Конкурс изложба  за рисунка на тема: „Напред науката е слънце”.

Конкурс за есе „И ний сме дали нещо на света”.

Месец юни

1 юни-Ден на детето.

Рисунка на асфалт.

Участие в общоградските мероприятия.

Заповеди за учебната 2016/2017 година

окт 18, 2016   //   by ivan-vazov   //   Учебни ресурси  //  No Comments

Правилник за дейността на Средно училище “Иван Вазов”    правилник за дейността на училището0001

Правилник за осигуряване на безопасни условия на възпитание, обучение и труд в СУ “ИванВазов”  pravilnik0001

Стратегия за развитие на училището за следващите четири години и план за действие и финансиране

Стратегия за развитие0001

Процедура за обществена поръчка по реда на глава 8а от ЗОП за приготвяне и доставка на храна по предварителна заявка

дек 14, 2015   //   by ivan-vazov   //   Профил на купувача  //  No Comments
Процедура за обществена поръчка по реда на глава 8а от ЗОП за приготвяне и доставка на храна по предварителна заявка
Електронна страница на СОУ “Иван Вазов”, гр. Поморие – http://souivanvazovpomorie.co ml category I %D l%83%D I%87 %D}%B 5%D0%B |%D0%BD%DO%B 8 -
%D r%80%D 0%85%D t%8 L%D 1%83%D 1%80%D t%8 t%D0%88 I %D o%BF %D l%80%D
0%BE%DL%84%D0%P,8%D0%BB-%D0%BD%D0%B,0-
%D}%BA%DL%83%D0%BF%DL%83%D0%82%D0%P,0%Dl%87%D0%B0l
Страници:12»